หมอ

Filler - Meda Clinic​​

promotion filler

what's Filler

Filler is hyaluronic acid (Hyaluronic Acid or HA), a substance that imitates substances in the body. and can break down naturally Suitable for solving skin problems Helps fill in the missing parts in the skin. and increase the amount of tissue to replace collagen so that the deep grooves return and are as smooth as the surrounding area. Need to be injected by a specialist doctor. Can accurately inject and analyze the amount of the injected substance. Importantly, it should be done only in a place that has received standard certification.

What do fillers help with?

Filler is used to fill in areas that have deep grooves. Helps make the groove look noticeably shallower because it replaces collagen fibers that have disappeared over time. Let the skin come back to look full and bright. Resulting in the face looking more youthful. But more than that, we can use fillers to help adjust the shape of the face as well. For example, Temporal filler injection Chin filler injection Cheek filler injections or lip filler injections To help adjust the face shape to look more dimensional and beautiful. lannawadee

Who is filler suitable for?

  • People with skin problems Want to reduce and solve the problem of deep wrinkles in various areas of the face such as the forehead, around the eyes, and deep grooves at the corners of the mouth.
  • Those who want to correct and adjust the shape of their face, such as filling in the lips, cheek lines, and also helping to make the cheeks look more responsive.
  • People who want to nourish their facial skin to regain its youthfulness, brightness, and radiance.
  • People who have concerns about pores Acne holes on the face

What are the advantages of adding fillers?

  • Fillers help delay aging

  • Filler can be added continuously.

  • No need for surgery. no scars

  • After injection, results are seen immediately. No need to recuperate

  • Fillers that are approved by the FDA are safe.

  • It does not cause allergic reactions and there is no problem with residue in the body. Can break down naturally

Where can filler be injected?

1. Inject filler under the eyes

Solve the problem of dark circles under the eyes, deep under the eyes, bags under the eyes, and wrinkles under the eyes. Injecting filler will help solve these problems.

2. Chin filler injection

Solving the problem of a short chin The chin is out of proportion. Makes the face look short, not slender. Injecting filler will help keep the chin in proportion. The face looks slimmer immediately after injection.

3. Cheek filler injections

Solve the problem of sagging skin on the cheeks and folding into cheek grooves. Fat and bone in the cheek area atrophy with age. Makes your face look older than your age. Filler injections will help make the cheek grooves shallower. The face looks younger.

4. Inject nose filler

Solve the problem of an unshaped, not high nose. Injecting filler will help adjust the bridge of the nose to a beautiful shape, making it look more prominent and raising the tip of the nose. But it won’t be as prominent as surgery.

5. Forehead filler injection

Solve the problem of a sunken forehead, a flat forehead, and no dimension. Injecting filler will make the forehead beautiful, dimensional, and more proportionate.

6. Lip filler injections

Solve the problem of thin lips, misshapen lips, and unshaped lips Injecting filler will give your lips a shape such as a sweet Korean-style chestnut-shaped lip. Or if you want a Western-style ligament, you can inform the doctor as desired. It also adds moisture to dry, cracked lips to make them look plumper.

7. Injection of filler into the temples

Solve the problem of an out of proportion face, concave temples, deep grooves, drooping eyebrows, drooping eyes. Injecting filler helps the affected temples look shallower, fuller, the face is more proportional, more beautiful, and can also lift droopy eyelids and eyebrows. To open up naturally

8. Cheek filler injections

Solve the cheek problem that makes the face look tired Cheekbones look large and prominent. Filler injections help reduce the prominence of the cheekbones. Adjust the face to get the right shape. More dimensions

9. Orange cheek filler injections

Solve the problem of a sagging face and flat cheeks. Filler injections will help lift and tighten the cheek area to have proportional dimensions. The face looks more firm.

We will use filler in areas with deep wrinkles. that occur at various points on the face, making the grooves appear shallower and replenishes lost collagen fibers Come back and look full. As a result, the face looks younger than its age. Clearly, real filler can disintegrate naturally and “filler” can also be used to help correct and adjust the facial shape, such as injections to fill the lips or filler injections. Make cheek grooves shallower for patients who are getting older. causing the cheeks to shrink or the bones to collapse You can use filler. in solving these problems as well. Even using fillers to nourish the skin to make it firm and radiant, or injecting it to fill in the lips, or injecting filler into the cheeks to make them more shallow.

How to tell if filler is real or fake?

  1. There is a specified price and a clear expiration date.

  2. here is a Restylane GALDERMA monogram sticker on the box.

  3. here is a Thai language label on the side of the box. And inside the box there will be documentation in Thai.

  4. There is a lot number affixed to the product, which must be specified in both places: on the side of the box and on the tube.

  5. The box must be sealed. The box must have perforations that must be torn out first. So you can open the box.

Do filler injections require anesthesia?

 

The clinic will apply anesthetic paste, inject anesthetic, or apply ice packs before and during the injection. So you don’t feel pain. But it will be felt only slightly when the filler is being injected.

Taking care of yourself after filler injections

  1. Drink lots and lots of water.

  2. Avoid touching, scratching, massaging.

  3. Avoid alcohol and cigarettes.

  4. Avoid contact with the area where the filler was injected.

  5. Avoid exposure to sunlight and heat.

  6. Refrain from using laser on the filler injection area for at least 1 month.

  7. Refrain from moving your face a lot during the first 3 days after filler injection.

  8. Avoid waxing, plucking, or hair removal using various methods around the lips.

  9. Refrain from taking certain dietary supplements. or using skin care products that contain fruit acids

Why choose filler injections with Meda Clinic?

  1. The fillers that the clinic uses are genuine, passed the FDA, ordered directly from the company. There are many types of fillers used to enhance the shape of the face, such as Korea and America, which are accepted by leading clinics in many countries. and definitely safe Including certification from Thai FDA as well

  2. The doctor is a medical expert. Skin/Cosmetic Surgery/Laser Branch Certification from America and Korea

  3. More than 16 years of experience in cosmetic surgery/facial shaping.

  4. Lan Nawadee Clinic meets all customer needs with standards, cleanness, and safety.

  5. We provide beauty care and consultation services. and adjust the face shape to increase confidence Every proportion can solve the problem right to the point.

  6. Lan Nawadee Clinic There are staff to take care of you. Follow up on results before/after every time. You can rest assured that when receiving services with us you will be taken care of. Take good care of it.

About us​

Take care of by expert​​

Trained and certified by many institutions.​

แพทย์ของเรา

Dr.Teerasak Pattayadeekul (Moryadee)

Special lecturer in Dermatology and Regenerative medicine, Department of Anti-Aging Medicine, Mae Fah Luang University / Doctorate Doctor in Dermatology, Skin Surgery/Laser/Beauty

 • Fellow in dermato surgery & LASER Ramathibodi
 • Vissiting fellow dermatology Juntendo Dermatology & Dermatopathology.
 • MD.Msc.Phd in Dermatology / LASER / Aesthetic Surgery.
 • Fellow in LASER surgey and Facial plastic surgery Fort Lauaderdel Florida USA
 • Diploma of Hair Transplantation by Thai association and Academy of Cosmetic surgery and medicine

Dr.Thaweeporn Treepraphakorn

 Surgery/Laser/Hair Transplant Hair transplant board doctor (ABHRS)

 • Fellowship in Cosmetic Surgery/ Korean college of Cosmetic Surgery
 • American Board of Hair Restoration Surgery/ABHRS
 • Certificate Hair transplantation By Korean Society of Hair Restoration Surgery/ISHRS
 • Member in association of Aesthetic Anti-aging Surgery,Thailand
 • Certificate Liposuction by Korean college of Cosmetic Surgery
 • Member of International Society of Hair Restoration Surgery

เมด้าคลินิก สาขา เชียงใหม่
1. ตั้งอยู่ในโครงการมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
2. ตั้งอยู่ เลขที่ 574 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เวลาทำการ

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา กรุงเทพ 
 สาขากรุงเทพ สวทช. รังสิต
อาคาร Inc1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ชั้น3 ห้อง 307-308

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา พัทยา
สาขาพัทยา 194/5และ194/6 หมู่9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง , Chon Buri, Thailand, Chon Buri 
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.