หมอ

Revision Rhinoplasty in Chiang Mai

Revision Rhinoplasty

Revision Rhinoplasty in Chiang Mai Where is a good place to get your nose fixed? My nose is broken like this! You need to fix this at Meda Clinic. Don’t trick your dreams into getting hurt many times. Nowadays, there are more and more clinics. But Meda Clinic provides nose corrections by specialized doctors with more than 16 years of experience.

What is a nose correction?

Rhinoplasty  is surgery where incisions are made at the base of the nose on both sides to correct the nose, allowing the entire nasal structure to be seen inside. Including silicone, silk, or various foreign substances. that had been injected into the nose area Including correcting various abnormal nose shapes.

Such as a crooked center, large hump, pink nose, short nose, hooked nose, deformed nose, wide nose base, silicone perforation, thin tip problem, small nose, etc., which is a method of correcting the nose shape that Closed rhinoplasty (Close Rhinoplasty) cannot be performed. which will focus on using silicone only to enhance the nose to make it higher

Who is nose correction suitable for?

1. People whose noses fart in the middle of their noses.

2. People with deformed noses

3. People who want to change their nose shape

4. People who have a silicone nose pierced

Problems that are often encountered by people who come to have their noses fixed.

1. Crooked nose or tilted nose is the most common problem.
2. The tip of the nose is too pointed.
3. Silicone is bent and tilted.

แก้จมูก

The reason why the nose is too pointed

1. Inexperience and lack of experience in decorating silicone rods from surgeons. A silicone rod that is too hard has been used. (budget-friendly hard silicone implants (not of good quality) or have silicone decorations that are too high and inappropriate for the patient’s nose shape

2. The patient lacks self-care, such as not getting enough rest, frequently touching the wound. Not taking care of cleaning

3. The patient has designed his or her own nose, such as wanting a teardrop-shaped nose tip shape. In this case, the surgeon will recommend using the patient’s own bone behind the ear rather than using silicone for naturalness and safety.

แก้จมูกเชียงใหม่

Causes of silicone being distorted

Symptoms of silicone distortion
It was noticed that the silicone that was added was askew. (Measure from between the eyebrows, the inside of the eyes, and the tip of the nose. It should be in the center of the upper lip.)

– The base of the original nose may already be crooked.
– Silicone trimming that may be longer than appropriate

Editing

Use open surgery (Open Rhinoplasty) to remove the old silicone and remove the membrane. Adjust the original structure, such as fixing a crooked nose, hammering the hump. Or adjust a short nose to make it longer, etc. Then insert silicone that is designed to suit the patient.

แก้จมูก

How many types of Revision Rhinoplasty are there?

There are 2 types of nose shape correction: nose correction using the open technique and rhinoplasty correction using closed techniques

Open Revision Rhinoplasty (OPEN)

Open rhinoplasty or open nose surgery  It is a surgical technique that helps correct the shape of the nose and make it look more perfect. With surgery, an incision is made at the base of both nostrils, revealing every part of the internal structure.

This allows the doctor to analyze the problem precisely and correct various nose shapes. If you want your nose to be longer, smaller, or want to make the nose shaft beautiful and straight, you can do so by using cartilage or synthetic tissue as the main help. It is considered a method that is different from closed rhinoplasty (Closed Rhinoplasty) that uses silicone and focuses only on enhancing the nose.

แก้จมูก

Who is the open Revision Rhinoplasty suitable for?

1. People who have a short, round nose tip, a raised nose tip, and a pink-shaped nose can correct the shape of the nasal cartilage. Whether it is sewing to make the rounded tip of the nose look slimmer and longer, or surgery to remove excess tissue from the pink nose and enhance the bridge of the nose to make it more prominent.

2. People with a high nose shaft or deformed You can have nose surgery to make it smooth. and adjust the shape to make the nose look more beautiful and natural

3. People who have undergone countless nose revisions until the membrane has accumulated. It is also possible to surgically scrape off all the fascia and then undergo surgery to correct the old erroneous nose shape to a new one as well.

4. People who have had a closed nose job and feel that the silicone is about to break through. In this case, if the silicone is pushed until the tip of the nose becomes thin in the final stages Nose surgery It is a good option to preserve the tip of your nose by adding cartilage and fat from behind the ear. Block the tip of the nose to prevent the silicone from penetrating.

แก้จมูก

Rhinoplasty correction using closed technique

Closed rhinoplasty  It is a technique for enhancing the bridge by using silicone implants.  It has been quite popular. This is because the wound is opened from the inside and the silicone is inserted into the bridge of the nose. Make the wound small Can’t see from outside It is less complicated than open surgery (Opened Rhinoplasty), but it will not make the nose shape as sharp.

Who is suitable for nose correction using the closed technique?

Closed nose correction Suitable for patients whose nose tip is not short. and has a fairly thick covering. There is no need to make drastic changes to the foundation of your nose. Because the original structure is already good. Or there are no other abnormalities, just wanting to enhance the bridge to make it more prominent.

Even though the surgery involves a small wound It doesn’t take long and isn’t complicated, but the closed rhinoplasty method has its limitations in reducing the shape of the nose, such as a curved nose bridge, crooked nose, large nose. There is also a risk that the silicone will cause the tissue to become thin and penetrate.

People with short noses There isn’t enough tissue on the tip of the nose. If you have closed rhinoplasty, silicone is inserted all the way to the tip of the nose. It really makes the nose higher. But the nostrils do not extend upwards. When the face moves from normal daily life. This will cause the silicone to rub against the tip of the nose, the material will gradually become thinner, and a perforation may occur. Even if the cartilage behind the ear is supported, this problem may occur as well.

In addition, if you need to fix your nose repeatedly, you should choose a doctor who has expertise in surgery and can solve problems right on the spot. See good long-term results at Masterpiece Hospital. Before the procedure, there will be a consultation with the doctor. to plan surgery Recommend the appropriate method For worthwhile and safe results

แก้จมูก

Revision Rhinoplasty price at Meda Clinic

Price for nose correction at Meda Clinic. Prices start at 2x,xxx baht. Free consultation on facebook:  Meda Clinic. Meda Hair Transplant, Liposuction, Cosmetic Surgery.

Revision Rhinoplasty review at Meda Clinic

Why choose Revision Rhinoplasty with Meda Clinic
 
1.Meda Clinic offers nose surgery services by specialized cosmetic surgeons. Has expertise and experience in nose surgery. We will focus on creating a nose that looks natural and fits the facial features of the surgery recipient as a top priority.
 
2. The silicone that the clinic uses is silicone from the United States. And has been certified by the FDA or FDA for safety. can be bent and natural As for the surgery, the expert doctor will perform the surgery carefully to cause the least amount of swelling and bruising and be as safe as possible.
 
3. The doctor is a medical expert. Skin/Cosmetic Surgery/Laser Branch Certification from America and Korea
 
4. More than 16 years of experience in cosmetic surgery/facial shaping.
 
5. Meda Clinic meets all customer needs with standards, cleanness, and safety.
 
6. We provide beauty care and consultation services. and adjust the face shape to increase confidence Every proportion can solve the problem right to the point.
 
7. Meda Clinic There are staff to take care of you. Follow up on results before/after every time. You can rest assured that when receiving services with us you will be taken care of. Take good care of it.

About us​

Take care of by expert​​

Trained and certified by many institutions.​

แพทย์ของเรา

Dr.Teerasak Pattayadeekul (Moryadee)

Special lecturer in Dermatology and Regenerative medicine, Department of Anti-Aging Medicine, Mae Fah Luang University / Doctorate Doctor in Dermatology, Skin Surgery/Laser/Beauty

 • Fellow in dermato surgery & LASER Ramathibodi
 • Vissiting fellow dermatology Juntendo Dermatology & Dermatopathology.
 • MD.Msc.Phd in Dermatology / LASER / Aesthetic Surgery.
 • Fellow in LASER surgey and Facial plastic surgery Fort Lauaderdel Florida USA
 • Diploma of Hair Transplantation by Thai association and Academy of Cosmetic surgery and medicine

Dr.Thaweeporn Treepraphakorn

 Surgery/Laser/Hair Transplant Hair transplant board doctor (ABHRS)

 • Fellowship in Cosmetic Surgery/ Korean college of Cosmetic Surgery
 • American Board of Hair Restoration Surgery/ABHRS
 • Certificate Hair transplantation By Korean Society of Hair Restoration Surgery/ISHRS
 • Member in association of Aesthetic Anti-aging Surgery,Thailand
 • Certificate Liposuction by Korean college of Cosmetic Surgery
 • Member of International Society of Hair Restoration Surgery

เมด้าคลินิก สาขา เชียงใหม่
1. ตั้งอยู่ในโครงการมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
2. ตั้งอยู่ เลขที่ 574 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เวลาทำการ

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา กรุงเทพ 
 สาขากรุงเทพ สวทช. รังสิต
อาคาร Inc1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ชั้น3 ห้อง 307-308

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา พัทยา
สาขาพัทยา 194/5และ194/6 หมู่9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง , Chon Buri, Thailand, Chon Buri 
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.