หมอ

Meso fat Chiangmai Meda Clinic

promotion meso fat

Meso fat injection, vitamin pushing technique To break down excess fat Beauty problems for people aged 20 years onwards are due to the accumulation of fat. In unwanted areas such as cheeks, chin, upper arms, thighs, abdomen, waist, hips, it will cause a lack of confidence. To show off your body in front of others Meso fat Chiangmai Meda Clinic

What is mesofat?

Meso Fat is a medicine for reducing excess fat and tightening the figure that is very popular nowadays. It contains medicinal substances that have the ability to accelerate fat burning. Including helping to reduce the process of creating new fat cells, including:
  • L-Carnitine  has properties that help turn fat cells into energy. Including breaking down excess fat under the skin
  • Mesostabyl  reduces the formation of new fat cells and cholesterol in the tissue layers.
  • Tyrosine (Tyrosine)  accelerates the body’s fat burning to its fullest potential.
  • Artichoke extract  reduces the production of fatty acids and fat levels in specific areas.
In addition to these four drugs Doctors in some hospitals also prefer to use other groups of drugs, such as phosphatidylcholine. (Phosphatidylcholine) Deoxycholate (Deoxycholate) Dexpanthenol (Dexpanthenol) which is extracted from beneficial nutrients in egg yolks and soybeans. including other vitamins which has the ability to help reduce fat in specific areas in injecting mesofat to service recipients as well And the results are still clearly visible. High security
filler

After successfully injecting Meso Fat into the area with excess fat. The skin structure in that area gradually decreased in size, looking more slender and tight. Including the fat burning system within the body will work fully. The most popular areas for mesofat injections are the cheeks and double chin. To make the face frame look slimmer It is also popular to inject in other areas. of the body, such as upper arms, abdomen, thighs, calves, hips Meso fat Chiangmai Meda Clinic

Where is Meso Fat commonly injected?

  • Reduce fat on the cheeks to make the face slimmer .
  • Reduce fat under the chin (double chin) .
  • Reduce fat on the upper arms .
  • Reduce thigh fat .
  • Reduce belly fat .
  • Reduce back fat.
ปรับรูปแรก meso fat

People suitable for mesofat injections

  • Those who want to see results Let the fat on the face such as cheeks and chin reduce clearly and quickly within 5-7 days
  • Those who want to inject mesofat. With 100% natural extracts, safe, which helps break down fat. through the metabolic process and excreted through the urine
  • Those who don’t have time to do it continuously You can inject just 3-4 times and see clear results.
meso fat

How many days after injection will you see results? And do I have to inject often or not? And how long does it last?

Normally, patients will be able to start seeing results after having Mesofat injections within the first 1-2 weeks after receiving the service. But the change will be most evident after 1 month and will last for about 3 months Meso fat Chiangmai  

.The frequency of mesofat injections will depend on the needs of each service recipient to maintain the continuity of results. keep it Including following the doctor’s advice on reducing the size, which will vary from person to person.

Things you should know before injecting Mesofat

  1. 1.Meso fat: The benefit is that it breaks down excess fat in specific areas. Importantly, it is not dangerous because excess fat will be excreted through sweat and urine. It’s another choice that girls should make. Reduce cheeks, reduce double chin

  2. The medicine contains natural extracts which are safe and do not leave residue. It will help expel excess fat through sweat and urine. Can be injected every 2 weeks

Advantages of Meso Fat injections

Mesofat injections will help remove excess fat. and adjust the shape of the face or organs to look proportional and good in no time Suitable for people with good health But you cannot reduce fat by other methods. Or those who want to adjust their face shape to look slimmer within a limited time. Meso fat Chiangmai lannawadee

meso fat

Meso Fat injection procedure

The doctor mixes the medicine and injects it into the area where the fat will be dissolved. The injection is repeated every 5-7 days after the injection. Fat will begin to shrink or reduce the number of fat cells by 10-20% from the first time the procedure is done. And fat will break down 50-80% when you complete the course.

Taking care of yourself after Mesofat injection

  • Try to drink 2 liters of water per day because the liquid fat that was dissolved by the mesofat injection Will be excreted mostly in the urine. Therefore, drink a lot of water. It will help expel more of the excess fat that has been dissolved from the body.
  • There may be some bruising in the area where the fat dissolving injection was administered if small capillaries are hit. Therefore, you should avoid body massages, saunas, and any treatments for about 1 week after the procedure to reduce bruising
  • there may be swelling from the solution for approximately 2-4 hours only. When it’s cured, there won’t be any marks. The skin will collapse by itself, not wavy, the skin does not have dimples.
  • You should do light exercise such as brisk walking, yoga or aerobics at least 30-45 minutes a day, 2-3 times a week to keep the muscles firm. Helps to expel fat from the body faster and reduce the accumulation of new fat.

Why choose filler injections with Meda Clinic?

  1. The fillers that the clinic uses are genuine, passed the FDA, ordered directly from the company. There are many types of fillers used to enhance the shape of the face, such as Korea and America, which are accepted by leading clinics in many countries. and definitely safe Including certification from Thai FDA as well

  2. The doctor is a medical expert. Skin/Cosmetic Surgery/Laser Branch Certification from America and Korea

  3. More than 16 years of experience in cosmetic surgery/facial shaping.

  4. Lan Nawadee Clinic meets all customer needs with standards, cleanness, and safety.

  5. We provide beauty care and consultation services. and adjust the face shape to increase confidence Every proportion can solve the problem right to the point.

  6. Lan Nawadee Clinic There are staff to take care of you. Follow up on results before/after every time. You can rest assured that when receiving services with us you will be taken care of. Take good care of it.

About us​

Take care of by expert​​

Trained and certified by many institutions.​

แพทย์ของเรา

Dr.Teerasak Pattayadeekul (Moryadee)

Special lecturer in Dermatology and Regenerative medicine, Department of Anti-Aging Medicine, Mae Fah Luang University / Doctorate Doctor in Dermatology, Skin Surgery/Laser/Beauty

 • Fellow in dermato surgery & LASER Ramathibodi
 • Vissiting fellow dermatology Juntendo Dermatology & Dermatopathology.
 • MD.Msc.Phd in Dermatology / LASER / Aesthetic Surgery.
 • Fellow in LASER surgey and Facial plastic surgery Fort Lauaderdel Florida USA
 • Diploma of Hair Transplantation by Thai association and Academy of Cosmetic surgery and medicine

Dr.Thaweeporn Treepraphakorn

 Surgery/Laser/Hair Transplant Hair transplant board doctor (ABHRS)

 • Fellowship in Cosmetic Surgery/ Korean college of Cosmetic Surgery
 • American Board of Hair Restoration Surgery/ABHRS
 • Certificate Hair transplantation By Korean Society of Hair Restoration Surgery/ISHRS
 • Member in association of Aesthetic Anti-aging Surgery,Thailand
 • Certificate Liposuction by Korean college of Cosmetic Surgery
 • Member of International Society of Hair Restoration Surgery

Meso fat Chiangmai Review

เมด้าคลินิก สาขา เชียงใหม่
1. ตั้งอยู่ในโครงการมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
2. ตั้งอยู่ เลขที่ 574 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เวลาทำการ

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา กรุงเทพ 
 สาขากรุงเทพ สวทช. รังสิต
อาคาร Inc1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ชั้น3 ห้อง 307-308

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา พัทยา
สาขาพัทยา 194/5และ194/6 หมู่9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง , Chon Buri, Thailand, Chon Buri 
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.