หมอ

Foxy eyes ChiangMai - Meda Clinic

โปรร้อยไหม

Foxy eyes ChiangMai Silk Road, Eye Chiang Mai The trend of people today is influenced by the West, such as dressing, makeup, doing hair. Or even surgery In addition to helping to increase confidence Also helps to fix the problem of the eye fall

The hundred Foxy Eyes are

Filling the eye with a technique called “Foxy Eyes Thread Lift”, where the doctor will put a special type of silk melts into the eye area. Then use the spines to make the tail die, lift up to the area above the eye. To help the tail look raised The eyes look longer and shrivel.Similar to the appearance of beautiful Foxy Eyes.

Who is the hundred eyebrows suitable for?

  1. People with eyebrow problems fall
  2. People with unequal eyebrows on both sides With one eyebrow below the other side May result in unequal two eyes followed by
  3. The person with the tail-eye falls Causing the face to look sad, not bright
  4. People with sagging eyelids And wrinkles around the eyelids
  5. People with a narrow distance between the eyebrows and the eyes make the face look scolded and look old
  6. People who want to adjust their eyebrows more beautifully
  7. People who used to make two eyes Or have two eyes already But with a thick eyelid, the eyelid falls, causing the eye layer to dodge in Unattractive eye layer Caused by eyebrow falls

Can you lift your eyes to help ?

Filling the eye Is to put the silk melts under the skin layer With the characteristics of the silk used, there are 2 types

Type 1
Silk spines This type of silk threads, silk spines, will reap the skin of the tail, the wavy eyes, the lift is tightened. Look up

Type 2
Smooth silk or silk, no spines This type of silk thread will not focus on lifting, changing skin positions. But emphasizing the creation of collagen When the amount of collagen and elastin in the skin layer increases, the eye area will look tight, fuzzy, which results inSmall wrinkles around the tail look shallow too. Therefore, raising the eyebrows can help as follows

  • Raise the tail, tail, falling eyebrows to look firmer. Natural
  • Stimulate collagen and elastin under the skin around the eye. Make small wrinkles look shallow
  • Improved lifting and sagging under the eyes
  • Adjust the eye shape to look shriveled like foxy eyes
  • Improved facial hyperbolic

Advantages of raising eyebrows

  • Saw the result immediately after doing Use of recovery period not long
  • Highly safe Natural decay Do not leave residue in the body
  • Helps to solve the problem of falling eyebrows more efficiently
  • Can adjust the eye shape to look bright Or beautiful, silkwashed, Foxy Eyes

Can you raise your eyebrows for a long time ?

The results will last for approximately 1-2 years, depending on the type of hundreds of silk and daily use, such as frequent facial expressions. Facial massage Will cause you to relax quickly. Lannawadee clinic

How can a hundred eyebrows lift Foxy Eyes better than surgery?

  • No scar to distract
  • No need for surgery No risk of injury No need to spend time in recovery
  • After seeing the results immediately No need to wait in the same place as surgery to lift the eyelids
  • Since it is a permanent lifting of the eye If done and do not like, just wait for the silk to melt. No need to fix Or endure forever
  • Once the silk has melted, it can be repeated continuously so that the tail lifting results remain.

Steps for eyebrow lifting threads

Since silk threads are a procedure that requires experts to do Therefore should study the data and choose to use reliable location services and have passed safety standards only
The lifting of the eyebrows may vary slightly depending on the area you want to do. But the technical basis will be the same The doctor will take anesthesia on the skin that needs to be carried, raise the eyebrows, then use the needle that is inserted under your skin, which may take about 30-45 Minutes, which you will be able to feel the firmness under the skin And after pulling the needle out It will be complete You can go home or go back to work immediately.

How many types of thread are there?

Silking helps to lift up There are 3 types of silk threads that are commonly used in Korea

  • Smooth silk threads (Mono threads) are smooth lines. No spines or buttons or threads Most of these silk threads are used in the neck, deposit and under the eyes. This type of silk will help the skin become stiff but does not help lift the skin layer
  • Smooth silk threads (Mono threads) are smooth lines. No spines or buttons or threads Most of these silk threads are used in the neck, deposit and under the eyes. This type of silk will help the skin become stiff but does not help lift the skin layer.
  • Cog threads are single strands of silk threads, but are spines along the silk threads. To act on the inner adhesion of the skin layer Spines are useful, acting like structures that help lift slack tissues or skin. Collagen is stimulated to be reconstructed around the silk thread and area.This type of silk spines is suitable for lifting the chin area. Adjust the face to be slender.

Considerations should be taken before-after treatment.

  1. Refrain medication that affects blood clotting Fish liver oil Vitamins Various supplements 1-2 weeks
  2.  After doing, avoid touching the water for the treatment area for 2-3 days
  3.  efrain from massage, do laser treatment, Silk area for 2 weeks
  4.  Make an appointment to see a doctor after 1 month for evaluation of treatment
  5.  Cold compress, reduce swelling Should compress cold immediately after completion And as often as possible in the 48 hour period from completion as a result of reducing bruising
  6.  Abstain from certain foods, such as fermented or fresh items, should be eaten softly. And should refrain from alcoholic beverages And cigarettes as well
  7.  Refrain from lying on your side or lying upside down That causes the wound to be pressed Which may cause the wound to become infected
  8.  Refrain to touch the face directly Since the face still has a small wound If touching the face, it may cause the disease to enter the wound. That brace should stop touching. Fumble the face for a while
  9.  Do not pull? If found to have a silk knot, see the knot, should not be pulled manually Should see a doctor for the doctor to handle
  10.  If there are abnormal symptoms Inflammation or swelling Should see a doctor immediately, no need to wait until the appointment time

Why choose less With the Meda Clinic?

  1. A hundred silk at the Meda Clinic Choose to use genuine silk through. Directly ordered from the company and accept many leading clinics And absolutely safe Including certified by.Of Thailand as well

  2. The doctor is a medical professional. Skin / cosmetic surgery / Laser

  3. Certification from America and Korea

  4. Experiencing cosmetic surgery / face adjustment for over 16 years

  5. Meda Clinic answers all customer needs to be standard, clean and safe

  6. We provide beauty care services. And edit the page image adjustment To increase confidence All proportions can solve problems on the spot

  7. Meda Clinic has staff to take care of. Follow up before doing / after every time. Rest assured that when receiving service with us, we will be attentive. Well taken care of

About us​

Take care of by expert​​

Trained and certified by many institutions.​

แพทย์ของเรา

Dr.Teerasak Pattayadeekul (Moryadee)

Special lecturer in Dermatology and Regenerative medicine, Department of Anti-Aging Medicine, Mae Fah Luang University / Doctorate Doctor in Dermatology, Skin Surgery/Laser/Beauty

 • Fellow in dermato surgery & LASER Ramathibodi
 • Vissiting fellow dermatology Juntendo Dermatology & Dermatopathology.
 • MD.Msc.Phd in Dermatology / LASER / Aesthetic Surgery.
 • Fellow in LASER surgey and Facial plastic surgery Fort Lauaderdel Florida USA
 • Diploma of Hair Transplantation by Thai association and Academy of Cosmetic surgery and medicine

Dr.Thaweeporn Treepraphakorn

 Surgery/Laser/Hair Transplant Hair transplant board doctor (ABHRS)

 • Fellowship in Cosmetic Surgery/ Korean college of Cosmetic Surgery
 • American Board of Hair Restoration Surgery/ABHRS
 • Certificate Hair transplantation By Korean Society of Hair Restoration Surgery/ISHRS
 • Member in association of Aesthetic Anti-aging Surgery,Thailand
 • Certificate Liposuction by Korean college of Cosmetic Surgery
 • Member of International Society of Hair Restoration Surgery

ผ่าตัดยกหางตาตกเชียงใหม่

Meda Clinic has 4 branches​

1.Located 206/17 Meechok Plaza
Moo.6 Tumbon Faham,Muang Chiang Mai, Thailand 50000

 2.Located 574, Super Highway ChiangMai-Lampang Road, Tumbon Tahsala, Muang ChiangMai, Thailand

3. Bangkok branch,NSTDA Rangsit,Inc1 Building, National Science and Technology Development department ,131 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Tumbon Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120(3rd Floor, Rooms 307-308)

4.Pattaya Branch 194/5 and 194/6 Moo.9, Tumbon Nong Prue, Bang Lamung, Chon Buri, Thailand

Business hours
Monday – Friday 10.00 – 7:30 p.m.
Saturday – Sunday 10:30 a.m. – 7:30 p.m.

Tel. 053-230258
Tel. 062-3103799
Tel. 062-3103798
Tel. 061-8988771 Bangkok Branch
Tel. 061-8988771 Pattaya Branch

เมด้าคลินิก สาขา เชียงใหม่
1. ตั้งอยู่ในโครงการมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
2. ตั้งอยู่ เลขที่ 574 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เวลาทำการ

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา กรุงเทพ 
 สาขากรุงเทพ สวทช. รังสิต
อาคาร Inc1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ชั้น3 ห้อง 307-308

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา พัทยา
สาขาพัทยา 194/5และ194/6 หมู่9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง , Chon Buri, Thailand, Chon Buri 
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.