หมอ

Rhinoplasty ChiangMai- Meda Clinic​

promotion เสริมจมูก

What is open augmentation or open augmentation (Open Rhinoplasty)?

It is surgery to open the nose structure. Makes the nose structure clearly visible Therefore, the internal structure can be adjusted. All of the nose To correct all kinds of abnormalities, such as a crooked nose bridge, a large hump, a hooked nose, a large nose tip, correcting a thin nose tip from closed nose surgery, a short nose tip, or wanting a very prominent nose. Silicone alone cannot be used. Rhinoplasty ChiangMai

Thai people's nose problems Can be edited with the Open technique.

  • Correct nose shape problems Get all formats
  • No perforation occurred. Reduce the chance of silicone distortion problems.
  • Smooth, seamless touch of silicone
  • Reduce the size of the nose base.
  • The slender ridge looks beautiful and natural.
  • Lengthen the nasal septum. Makes it possible to increase the tip more than before.
  • Can’t see the wound

Who is suitable for open nose surgery?

  • People who have little nasal tissue, a short nose, wide nose wings, crooked bones, or a crooked base of the original bone. convex and abnormally thick until unable to supplement normally and straighten 
  • People with high humped noses, hooked noses, pink noses, or uneven nostrils
  • People who have had rhinoplasty surgery have made mistakes. or reshaping the nose many times until causing damage to the original structure

Preparation before open rhinoplasty

  • Thorough physical examination And you must inform the doctor about your health history, congenital diseases, drug allergies, etc.
  • If anyone is at risk for the body’s immune system, such as diabetes, HIV, kidney disease, or diseases that are at risk for wounds that are difficult to heal and easily become infected. You must inform your doctor first every time.
  • Refrain from taking vitamins that contain oil such as vitamin E, fish oil, coconut oil for 1-2 weeks before Warfarin surgery, depending on the doctor’s discretion).
  • You should abstain from food and water 6-8 hours before surgery.
  • You should refrain from smoking or drinking alcoholic beverages 1-2 weeks before surgery. Rhinoplasty ChiangMai

Advantages of open rhinoplasty

  • Doctors can solve problems directly. Because the nose structure can be clearly seen There is little chance of the nose being tilted or crooked. No risk of silicone penetrating
  • Can correct all types of nose shapes From problems with the base of the nose being crooked and tilted, lengthening the nose, adjusting the angle of the nose tip, people with wide nose wings, wide noses, high humped noses, and hooked noses.Rhinoplasty ChiangMai
  • Provides permanent, natural-looking results and can enhance the nose in many shapes. Can do both men’s nose shape and women’s nose shape.

Preparation before injection filler (Filler)

  1. Don’t forget to refrain from certain medications and supplements. Especially drugs in the NSAIDs pain relieving group, such as Ibuprofen Aspirin, because they may cause swelling. Or bruises at the location where the filler is injected Including certain supplements such as vitamin E, gink, fish oil, which may result inBlood bruising stopped flowing slowly 
  2. Be sure that you do not have an allergic reaction to this substance. And ensure that the injected Hyaluronic acid is standardized and certified by Medical institutions or public health standards Reliable 
  3. You are pregnant, breastfeeding. Or taking anticoagulants Of blood or not? If yes, should not be injected because it may have side effects 
  4. If you are a person who is easily born with a convex wound or keroid, try other parts. Before not the face or in the obvious area

Why choose Rhinoplasty with Meda Clinic?

  1. Meda Clinic offers nose surgery services by specialized cosmetic surgeons. Has expertise and experience in nose surgery. We will focus on creating a nose that looks natural and fits the facial features of the surgery recipient as a top priority.
  2. The silicone that the clinic uses is silicone from the United States. And has been certified by the FDA or FDA for safety. can be bent and natural As for the surgery, the expert doctor will perform the surgery carefully to cause the least amount of swelling and bruising and be as safe as possible.
  3. The doctor is a medical expert. Skin/Cosmetic Surgery/Laser Branch Certification from America and Korea
  4. More than 16 years of experience in cosmetic surgery/facial shaping.
  5. Meda Clinic meets all customer needs with standards, cleanness, and safety.
  6. We provide beauty care and consultation services. and adjust the face shape to increase confidence Every proportion can solve the problem right to the point.
  7. Meda Clinic There are staff to take care of you. Follow up on results before/after every time. You can rest assured that when receiving services with us you will be taken care of. Take good care of it.

About us​

Take care of by expert​​

Trained and certified by many institutions.​

แพทย์ของเรา

Dr.Teerasak Pattayadeekul (Moryadee)

Special lecturer in Dermatology and Regenerative medicine, Department of Anti-Aging Medicine, Mae Fah Luang University / Doctorate Doctor in Dermatology, Skin Surgery/Laser/Beauty

 • Fellow in dermato surgery & LASER Ramathibodi
 • Vissiting fellow dermatology Juntendo Dermatology & Dermatopathology.
 • MD.Msc.Phd in Dermatology / LASER / Aesthetic Surgery.
 • Fellow in LASER surgey and Facial plastic surgery Fort Lauaderdel Florida USA
 • Diploma of Hair Transplantation by Thai association and Academy of Cosmetic surgery and medicine

Dr.Thaweeporn Treepraphakorn

 Surgery/Laser/Hair Transplant Hair transplant board doctor (ABHRS)

 • Fellowship in Cosmetic Surgery/ Korean college of Cosmetic Surgery
 • American Board of Hair Restoration Surgery/ABHRS
 • Certificate Hair transplantation By Korean Society of Hair Restoration Surgery/ISHRS
 • Member in association of Aesthetic Anti-aging Surgery,Thailand
 • Certificate Liposuction by Korean college of Cosmetic Surgery
 • Member of International Society of Hair Restoration Surgery

Review​ Rhinoplasty ChiangMai

เมด้าคลินิก สาขา เชียงใหม่
1. ตั้งอยู่ในโครงการมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
2. ตั้งอยู่ เลขที่ 574 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เวลาทำการ

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา กรุงเทพ 
 สาขากรุงเทพ สวทช. รังสิต
อาคาร Inc1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ชั้น3 ห้อง 307-308

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา พัทยา
สาขาพัทยา 194/5และ194/6 หมู่9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง , Chon Buri, Thailand, Chon Buri 
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.