หมอ

Tired of Droopy Eyelids Upper Blepharoplasty Chiang mai Can Rejuvenate

promotionupper Blepharoplasty

Upper Blepharoplasty Chiang mai ? Do you struggle with sagging eyelids that make you look tired or older than you are?. Heavy eyelids can obstruct vision and create a perpetually weary appearance. Lower Blepharoplasty ผ่าตัดถุงใต้ตา

What is Upper Blepharoplasty ?

Upper Blepharoplasty Chiang mai  is a surgical procedure that aims to correct various upper eyelid concerns. The process begins with determining the ideal crease line for the patient’s eyes, taking into account factors like symmetry and overall facial harmony.

For individuals with existing double eyelids, the procedure focuses on removing excess skin and fat while preserving the natural crease. In cases where a double eyelid needs to be created, the surgeon will carefully design a new crease that complements the patient’s facial features.

Once the crease line is determined, the surgeon will measure the amount of excess skin to be removed. If there is significant excess skin, particularly at the outer corner of the eye, the incision will be extended slightly to ensure complete removal and achieve a natural-looking eye shape.

upper Blepharoplasty

Benefits of Upper Blepharoplasty

  • Improves the appearance of droopy, tired-looking eyes.
  • Enhances your field of vision.
  • Creates a more refreshed and youthful appearance.
  • Boosts confidence and self-esteem.

Individuals who may benefit from upper blepharoplasty include those with:

  • No visible eyelid crease: This can create a monolid appearance or make the eyelashes appear hidden.
  • Uneven eyelid creases: This can result in asymmetry between the eyes and affect overall facial balance.
  • Swollen eyelids (with fat deposits): This can create a puffy appearance and obscure the eyelid crease.
  • Droopy upper eyelids: This can obstruct vision, particularly in the upper and peripheral fields.
  • Irritating eyelashes: Eyelashes that touch the eye can cause inflammation, discomfort, and excessive tearing.
upper Blepharoplasty

Preoperative Preparations for Upper Blepharoplasty (Eyelid Lift)

1. Get enough rest.

  • Aim for at least 8 hours of sleep per night to allow your body time to repair itself.
  • Avoid staying up late.

2. Maintain good health.

  • Eat a nutritious diet rich in fruits and vegetables.
  • Exercise regularly.
  • Drink plenty of water.
  • Control your blood pressure to within a normal range.

3. Inform your doctor about any medical conditions you have and any medications you are taking regularly before the surgery.

  • Disclose any chronic diseases you have, such as heart disease, diabetes, or high blood pressure.
  • Inform your doctor about any medications you are taking regularly, such as blood thinners, antidepressants, or painkillers.
  • Your doctor may advise you to stop taking certain medications before the surgery.

4. Avoid dietary supplements that affect blood clotting, such as fish oil, vitamin C, and vitamin E.

  • These supplements can increase the risk of bleeding.
  • You should stop taking these supplements 1-2 weeks before the surgery.

5. Avoid using painkillers such as aspirin and ibuprofen.

  • These medications can increase the risk of bleeding.
  • You should stop taking these medications 1-2 weeks before the surgery.

6. Do not smoke or drink alcohol for 14 days before the surgery.

  • Smoking and drinking alcohol can increase the risk of bleeding.
  • They can also affect wound healing.

7. Avoid injecting fillers around the eyes and forehead 1 month before the surgery.

  • Filler injections can cause bruising, swelling, and inflammation.
  • You should consult your doctor before getting filler injections.
upper Blepharoplasty

Taking care of yourself after Upper Blepharoplasty (Eyelid Lift)

1. Cold compress

  • Apply a cold compress to the surgical wound for 2-3 hours after surgery.
  • Continue to apply cold compresses for another 2-3 days.

2. Apply hot and cold compresses alternately.

  • If you notice continued bruising around the surgical wound
  • Alternate hot and cold compresses on days 4-7.

3. Keep it clean

  • Be careful not to keep the wound wet for the first three days.
  • Wash your face gently with clean water and mild soap.
  • Pat your face dry with a clean towel.

4. Refrain from touching the wound.

  • Do not touch or rub your eyes hard.
  • Avoid wearing makeup.

5. Take medicine

  • Take medicine strictly as prescribed by your doctor.

6. Avoid certain foods.

  • Avoid alcohol and fermented foods for at least 2 weeks after surgery.

7. Removal of stitches

  • The stitches will be removed 7 days after the doctor’s appointment.

8. Apply medicine

  • Apply the medicine regularly to reduce scarring.

Upper Blepharoplasty Review

Why choose to have Upper Blepharoplastywith Meda Clinic?

  • The doctor is a doctor with experience in many cases of eye surgery. Highly skilled Deeply understand the structure of the eye and accurately analyze eye problems
  •  Has a meticulous technique for suturing wounds Makes the wound adhere tightly, last a long time, the wound heals well and is smooth and beautiful.
  •   The doctor is a medical expert. Skin/Cosmetic Surgery/Laser Branch Certification from America and Korea 
  •  More than 16 years of experience in cosmetic surgery/facial shaping.  Meda Clinic meets all customer needs with standards, cleanness, and safety.  Surgery is not painful or scary because it uses anti-anxiety medication techniques. Sleeping pills, both taken and eaten Allowing patients to undergo surgery without pain Safe because there is a device to measure vital signs throughout the medication administration and recovery period. And there are experts to take care of you closely.
  •   We provide consultation services regarding surgery. and adjust the face shape to increase confidence Every proportion can solve the problem right to the point.
  •   Meda Clinic has staff to take care of you. Follow up after surgery and coordination between doctors and patients Rest assured that when receiving service with us you will be taken care of. Take good care of it.

About us​

Take care of by expert​

Trained and certified by many institutions.​

แพทย์ของเรา

Dr.Teerasak Pattayadeekul (Moryadee)

Dermatologist, skin surgery/laser/beauty

  • MD.Msc.Phd Dermatology / LASER / Aesthetic Surgery.
  • Certificate facial plastic Surgery USA/ Cosmetic Surgery Korea
  • Fellowship cosmetic surgery KCCS
  • American Board Laser-Surgery at Fort Lauderdale Florida USA
  • Diploma of Hair Transplantation by Thai association and Academy of Cosmetic surgery and medicine

Dr.Thaweeporn Treepraphakorn
Doctor of Cosmetic Surgery/Laser/Hair Transplant Hair transplant board doctor (ABHRS)

  • Fellowship in Cosmetic Surgery/ Korean college of Cosmetic Surgery
  • American Board of Hair Restoration Surgery/ABHRS
  • Certificate Hair transplantation By Korean Society of Hair Restoration Surgery/ISHRS
  • Member in association of Aesthetic Anti-aging Surgery,Thailand
  • Certificate Liposuction by Korean college of Cosmetic Surgery
  • Member of International Society of Hair Restoration Surgery

เมด้าคลินิก สาขา เชียงใหม่
1. ตั้งอยู่ในโครงการมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
2. ตั้งอยู่ เลขที่ 574 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เวลาทำการ

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา กรุงเทพ 
 สาขากรุงเทพ สวทช. รังสิต
อาคาร Inc1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ชั้น3 ห้อง 307-308

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา พัทยา
สาขาพัทยา 194/5และ194/6 หมู่9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง , Chon Buri, Thailand, Chon Buri 
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.