หมอ

Facelift Surgery Chiang mai Lannawadee Clinic

Facelift Surgery Chiang mai

Facelift Surgery Chiang mai,  small incisions, no scars Face Lift Surgery Chiang Mai (Mini Face Lift)
Face Lift Surgery Helps reduce the problem of sagging and wrinkles on the face to become young again. Helps the face look firm and youthful by lifting and tightening the face to reduce wrinkles of age. Facial skin lift surgery with small incisions, great value.

“The problem of skin wrinkling” is that no one can avoid this problem. As people get older There will be sagging of the skin on the face and neck, which is normal in general. This causes the face that used to be smooth and tight to have beautiful curves to appear sagging and not as smooth and tight as before. It occurs on every layer of the skin.

In most cases, these symptoms will begin to occur. When reaching the age of 30 years onwards, medical cosmetic surgery So there is a way to solve the above problem. By the popular method that is facelift surgery It is in the category of anti-aging surgery. Especially those who are older The skin will sag with age. or these symptoms, such as drooping cheeks, wrinkles at the corners of the mouth, or cheek bags hanging down so clearly

Facelift Surgery Chiang mai,

What is facelift surgery?

Mini Facetite is a face lift to reduce age lines. Facial skin lift surgery with small incisions, reversing aging, reducing aging.
Mini Facelift, a facelift surgery that reduces sagging and wrinkles on the face and makes it look young again. Helps the face look firm and youthful by lifting and tightening the face to reduce wrinkles of age. Facial skin lift surgery with small incisions
Facelift Surgery Chiang mai,

Which part of the surgery is done? What problems does it solve?

   1. Forehead Lift – suitable for people with wrinkled eyebrows. There are wrinkles on the forehead, the corners of the eyes droop, and the eyebrows are lowered. Until it interferes with vision Always have to raise your eyebrows while looking. Normally, our forehead has muscles under the skin. When you raise your eyebrows for a long time Therefore causing such wrinkles.
   2. Lifting the upper face and outer corners of the eyes (Upper Facelift/Temporal Lift) – Lifting this part of the face For those who are starting to have problems with drooping eyes, sad eyes, and sagging cheekbones, this part will make the face look lifted. Crow’s feet and wrinkles around the corners of the eyes are reduced. The upper face will be tighter and look firmer.
   3. Lifting the middle and lower part of the face (Lower Facelift) – corrects the problem of fading deep cheek lines. Fix the betel nut water channel Makes the lower face tight and lifted. Make your face slimmer into a V-shape.
   4. Neck Lift – Makes the neck tighter. Reduce sagging Reduce double chin around the neck To match the younger part of the face
Facelift Surgery Chiang mai,

Why do you need facelift surgery?

As time gets older, the skin and various parts The facial area changes and wrinkles with age. It may be divided into 4 parts of the face as follows:

  1. Forehead and eyebrow area There will be more obvious wrinkles. and both eyebrows will fall lower than normal Causes the upper eyelid to droop and cover the eyelashes. In addition to wrinkles with age Making a stressed face, squeezing and pressing your face until you get used to it. It may also cause wrinkles on the face.
  2. The area around the eyes and cheeks will have loose upper and lower eyelids. The lower eyelid will be swollen from the fat. And there are wrinkles and crow’s feet on the sides of the eyes. Crow’s feet are a serious problem for women.
  3. Lower chin and cheek area Especially on the side, there will be skin sagging beyond the bone edge of the lower jaw. And there will be more obvious excess skin around the corners of the mouth. And under the chin there will be sagging skin and fat.
  4. The skin on the neck may wrinkle, become ridged, or develop a double chin.

facelift surgery The objective is to correct loose skin on the face and neck, including soft tissues, by lifting and tightening the loose skin. Makes the face look firmer and smoother Look younger Facelift Surgery Chiang mai

Facelift Surgery Chiang mai,

Who is suitable for facelift surgery?

  • People who have problems or want to restructure their face to look youthful. Reduce wrinkles and sagging
  • There is no age limit, considering the condition of the skin and sagging of the face. and needs of those undergoing surgery
  • Weight is within normal range. If you want to lose weight You should lose the weight you want before surgery.
  • Do not have an underlying disease that is a contraindication to surgery, such as a disease with abnormal blood clotting (Hemophilia) or a disease with abnormalities in wound healing. (Ehlers-Danlos Syndrome) etc.
  • Not pregnant or breastfeeding

Preparation before facelift surgery

  • See the doctor to discuss guidelines, understand and plan the surgery.
  • Check the health and physical readiness of the patient
  • Stop taking aspirin before surgery to prevent bleeding from being difficult to stop. Refrain from smoking 2 weeks before surgery and 1-2 weeks after surgery because smoking will cause poor blood flow to the skin. It will make the wound heal slowly. 
Facelift Surgery Chiang mai,

Taking care of yourself after facelift surgery

After surgery, there will be swelling and bruising on the face for about 1-2 weeks, but patients can wash their face, hair, and brush their teeth as usual the day after surgery. And the stitches will be removed approximately 5-7 days after surgery. Generally, the face will return to normal between 1-3 months, during which time the doctor will periodically make an appointment for the patient to check. During facial swelling, different parts of the face may still look uneven. But everything will return to normal once the swelling subsides. In general, patients should stay home for the first week after surgery. And should stay in place or stay at the patient’s own home for 1-3 days after surgery.

Avoid spicy food, junk food, and pickled food to allow the surgical wound to heal more quickly. Keep the wound dry and clean at all times. After surgery, the medical team will make an appointment to come and clean the wound. and periodically monitor the results after surgery. and will make an appointment to come in and have the stitches removed 1-2 weeks after surgery. Facelift Surgery Chiang mai

Possible side effects

Possible side effects such as dizziness, nausea, and vomiting are often the result of sleeping pills or anesthesia. During the first two days There may be an area under the skin where blood remains. It usually gets better on its own. There are some cases that may need to be suctioned out. There may be some muscles in the face that do not work normally, for example when smiling or raising the eyebrows, they may not be the same. It usually gets better on its own when the nerves and muscles are healed for about 1-2 months after surgery. In addition, there will be a long-lasting or raised scar behind the ear. This can be treated by topical application or injection. As for the hair area, there may be hair loss in the surgery area. But it usually grows back within 2-3 months after surgery.

Facelift Surgery Chiang mai,

Possible side effects

Possible side effects such as dizziness, nausea, and vomiting are often the result of sleeping pills or anesthesia. During the first two days There may be an area under the skin where blood remains. It usually gets better on its own. There are some cases that may need to be suctioned out. There may be some muscles in the face that do not work normally, for example when smiling or raising the eyebrows, they may not be the same. It usually gets better on its own when the nerves and muscles are healed for about 1-2 months after surgery. In addition, there will be a long-lasting or raised scar behind the ear. This can be treated by topical application or injection. As for the hair area, there may be hair loss in the surgery area. But it usually grows back within 2-3 months after surgery.

Facelift Surgery Chiang mai Review

Why choose facelift surgery with Meda Clinic?

  • Surgery is not painful or scary because it uses anti-anxiety medication techniques. Sleeping pills, both taken and eaten Allowing patients to undergo surgery without pain Safe because there is a device to measure vital signs throughout the medication administration and recovery period. And there are experts to take care of you closely.
  • The doctor is a medical expert. Skin/Cosmetic Surgery/Laser Branch Certification from America and Korea 
  • More than 16 years of experience in cosmetic surgery/facial shaping.
  • Meda Clinic meets all customer needs with standards, cleanness, and safety.
  • We provide consultation services regarding surgery. and adjust the face shape to increase confidence Every proportion can solve the problem right to the point.
  • Meda Clinic There are staff to take care of you. Follow up after surgery and coordination between doctors and patients Rest assured that when receiving service with us you will be taken care of. Take good care of it.

About us​

Take care of by expert​

Trained and certified by many institutions.​

แพทย์ของเรา

Dr.Teerasak Pattayadeekul (Moryadee)

Dermatologist, skin surgery/laser/beauty

  • MD.Msc.Phd Dermatology / LASER / Aesthetic Surgery.
  • Certificate facial plastic Surgery USA/ Cosmetic Surgery Korea
  • Fellowship cosmetic surgery KCCS
  • American Board Laser-Surgery at Fort Lauderdale Florida USA
  • Diploma of Hair Transplantation by Thai association and Academy of Cosmetic surgery and medicine

Dr.Thaweeporn Treepraphakorn
Doctor of Cosmetic Surgery/Laser/Hair Transplant Hair transplant board doctor (ABHRS)

  • Fellowship in Cosmetic Surgery/ Korean college of Cosmetic Surgery
  • American Board of Hair Restoration Surgery/ABHRS
  • Certificate Hair transplantation By Korean Society of Hair Restoration Surgery/ISHRS
  • Member in association of Aesthetic Anti-aging Surgery,Thailand
  • Certificate Liposuction by Korean college of Cosmetic Surgery
  • Member of International Society of Hair Restoration Surgery

เมด้าคลินิก สาขา เชียงใหม่
1. ตั้งอยู่ในโครงการมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
2. ตั้งอยู่ เลขที่ 574 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เวลาทำการ

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา กรุงเทพ 
 สาขากรุงเทพ สวทช. รังสิต
อาคาร Inc1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ชั้น3 ห้อง 307-308

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา พัทยา
สาขาพัทยา 194/5และ194/6 หมู่9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง , Chon Buri, Thailand, Chon Buri 
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.