หมอ

B|O|T|O|X Chiangmai - Meda Clinic

โปร botox
innovation commonly used for reducing wrinkles. Lifting the face and neck Including reducing the size of the muscles in different areas
 
Such as calves and jaw “Bo”  injections are a way to enhance the beauty that is strong and popular quickly and extensively. Maybe it’s because it’s a way to help solve problems. People who love beauty love beauty instantly because they see results within 3-7 days.

What is B|o|t|o|x

B0tulinum toxin A is a protein that can be extracted from the formation of bacteria “ Chloridium. B0tulinum ” (Clostridium b0tulinum). This pathogen, if given too much, will cause food poisoning or muscle weakness But if received in small quantities
 
Moderate will help the muscles relax, which is good for the medical community. Which is used to treat strabismus and is also good in the beauty industry That is to help wrinkles. Decrease and tighten the skin better
 
“B|o|t|o|x” injection Is the injection of natural substances in the form of pure protein Harmless And can help to customize the face image Because the “B|o|t|o|x” body Will help the muscles in the injected part shrink

B|o|t|o|x injection, good

If you want to reduce wrinkles, will “Bo” be injected well? “Bo” injection In addition, the injection of the bow helps to tighten the face. Causing the face to come back to tighten Or if the jaw area will make the jaw muscles smaller
 
The face is slender and can also bring “Bo” to help reduce sweat. Reduce the size of the arm muscles Can also calf muscles
 
“Bo” procedures are suitable for people who want to adjust the face without changing the face. Still the same, but more beautiful. Tightening (“Bo” ) helps to maintain facial wrinkles
 
Reduce wrinkles on the forehead, tail, eyes, reduce wrinkles caused by various emotional expressions, making the face look more youthful

How to inject a slender face B|o|t|o|x

Injecting the muscles in the jaw area, B|o|t|o|x injection will cause the area muscles to contract. Helps the face to be significantly smaller

How is B|o|t|o|x used to treat sagging faces

As you get older, the muscles in the neck (Platysma) work more and pull your face down. Using B|o|t|o|x helps to make the face frame clearer and lift the face up
 
But will work well on the cause of sagging from the said muscles But if sagging is caused by excess fat Or collagen in the skin layer deteriorating, other treatments may also be needed, so the results can be clear. The treatment results are 2-4 months. lannawadee 

Dangers of fake B|o|t|o|x

There are some cases that are selfish, cheap and do not take into account the dangers of fake B|o|t|o|x. To inject with the bag doctor Aside from not being able to inject with the correct technique

Quality and storage is not up to standard. Causing the quality of B|o|t|o|x to deteriorate Well, may be injected and not seen. Badly, causing the cam. Pens or eyelids to fall

How to inject a smooth face B|o|t|o|x

Injection of wrinkles face The muscles that wrap until wrinkles, B|o|t|o|x will help. Such parts relax, causing the surface to become more tight

B|o|t|o|x injection, see how long the effect

B|o|t|o|x has a temporary period and will gradually disintegrate by itself. The said result period is approximately 6-8 months.

How are each B|o|t|o|x different

How are each B|o|t|o|x different
At present, B|o|t|o|x passed the floating.Thailand has many brands. Each B|o|t|o|x difference is different at the technology process. Production methods Purity Protein type Molecular size Storage durability etc

Molecular size

Molecule Complex of B0tulinum toxin A contains 3 main parts

– Part 1 Accessories protein

Accessories protein spreads the drug, takes it and protects the Heavy chain and Light chain from the point of injection.B|o|t|o|x spreads to the nerve endings to be safe, not destroyed

– Part 2 Heavy chain

The Heavy chain is the one that can take the Light chain into nerve cells

Light chain

Light chain is the part that suppresses muscle function

Botox purity

B0tulinum toxin A, when injected into the body, can dissolve itself without harm. But in some cases the body can create immunity. May cause Botox resistance Caused by proteins in sections 1, 2 and 3, in which the protein 3 B|o|t|o|x. All brands are similar. But the parts that make each B|o|t|o|x different are Part 1 and Part 2.

Before injecting Botok, how should be prepared

  1. Choose only genuine B|o|t|o|x
  2. Before injection, the doctor should mix B|o|t|o|x to look at every page. To ensure that the salt water is not diluted too much
  3. Should choose a standard clinic and experienced doctor
  4. B|o|t|o|x should not be injected more than 300 units at a time
  5. During injection, should compress with coldness. To reduce the 

How should B|o|t|o|x be treated after injection

  1. After injection, B|o|t|o|x should immediately move, contracting the injected muscles 1-2 times

  2. 3 hours to rest

  3. Avoid all kinds of heat and activities that cause blushing

  4. Refrain from all kinds of alcohol, pork, pan, grill, or food that must sit in front of a hot stove

  5. If there is a course in front of the massage, should refrain 2 weeks after doing

Why choose B|o|t|o|x injections from Meda Clinic ?

 1. The clinic uses genuine medicines through the FDA, ordered directly from the company. B|o|t|o|x is used to improve the appearance of the face. There are many types to choose from, such as Korean and American, that are accepted by leading clinics in many countries and are absolutely safe. Including certification from Thai FDA as well
 2. The doctor is a medical expert. Skin/Cosmetic Surgery/Laser Branch
 3. Certification from America and Korea
 4. More than 16 years of experience in cosmetic surgery/facial shaping.
 5. Lan Nawadee Clinic meets all customer needs with standards, cleanness, and safety.
 6. We provide beauty care and consultation services. and adjust the face shape to increase confidence Every proportion can solve the problem right to the point.
 7. Lan Nawadee Clinic There are staff to take care of you. Follow up on results before and after every time. You can be confident that when receiving services with us you will be taken care of. Take good care of it.

About us​

Take care of by expert​

Trained and certified by many institutions.​

แพทย์ของเรา

Dr.Teerasak Pattayadeekul (Moryadee)

Dermatologist, skin surgery/laser/beauty

  • MD.Msc.Phd Dermatology / LASER / Aesthetic Surgery.
  • Certificate facial plastic Surgery USA/ Cosmetic Surgery Korea
  • Fellowship cosmetic surgery KCCS
  • American Board Laser-Surgery at Fort Lauderdale Florida USA
  • Diploma of Hair Transplantation by Thai association and Academy of Cosmetic surgery and medicine

Dr.Thaweeporn Treepraphakorn
Doctor of Cosmetic Surgery/Laser/Hair Transplant Hair transplant board doctor (ABHRS)

  • Fellowship in Cosmetic Surgery/ Korean college of Cosmetic Surgery
  • American Board of Hair Restoration Surgery/ABHRS
  • Certificate Hair transplantation By Korean Society of Hair Restoration Surgery/ISHRS
  • Member in association of Aesthetic Anti-aging Surgery,Thailand
  • Certificate Liposuction by Korean college of Cosmetic Surgery
  • Member of International Society of Hair Restoration Surgery

B|o|t|o|x Chiangmai Review

เมด้าคลินิก สาขา เชียงใหม่
1. ตั้งอยู่ในโครงการมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
2. ตั้งอยู่ เลขที่ 574 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เวลาทำการ

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา กรุงเทพ 
 สาขากรุงเทพ สวทช. รังสิต
อาคาร Inc1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ชั้น3 ห้อง 307-308

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.

เมด้าคลินิก สาขา พัทยา
สาขาพัทยา 194/5และ194/6 หมู่9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง , Chon Buri, Thailand, Chon Buri 
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.